Κατηγορία: Σχέσεις Κράτους-Πολίτη

Κατάλογος Υπόχρεων Φορέων του άρθρου 1 του ν.4250/2014

Με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμισ ...

Eπικύρωση αντιγράφων εγγράφων

Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α΄/9-3-1999), όπως αντικαταστάθηκε με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 74/τ.Α΄/26-3-2014).
Διαβάστε Περισσότερα

Close