Κατηγορία: Απλούστευση Διαδικασιών

Εκκαθάριση αρχείων του Δημοσίου Τομέα

PDF | DOC | Εκκαθάριση των αρχείων του δημοσίου τομέα - Περιέλευση του αρχειακού υλικού των πρωτοβάθμιων επιτροπών αποκατάστασης των πολιτικώς διωχθέντων δημοσίων υπαλλήλων από τη δικτατορία στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Διαβάστε Περισσότερα

Εξαίρεση εκκλησιαστικών ν.π. από διατάξεις του Ν. 4250/2014

PDF | DOC | Εξαίρεση των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων από την εφαρμογή των διατάξεων περί της υποχρέωσης αποδοχής απλών, ευκρινών φωτοαντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014)  Αρ.Πρωτ.ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔφ.15/16708,  ΑΔΑ : 7Ν89465ΦΘΕ-ΠΒΥ

Διαβάστε Περισσότερα

Close