Κατηγορία: Οργάνωση / Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης

Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

PDF | Τροποποιήσεις άρθρων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.: Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικο ...

Close