Κατηγορία: Μητρώο Δημόσιων Υπηρεσίων

Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2011

DOC | PDF | Η επικαιροποίηση του Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης είναι επιβεβλημένη, ιδιαίτερα λόγω της πρόσφατης ριζικής αναδιάταξης της δομής της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κρατικής περιφερειακής διοίκησης με την εφαρμογή του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) και της αναδιάρθρωσης των υπουργείων και της ανακατανομής των αρμοδιοτήτων τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Close